dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

 • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
 • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
 • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
 • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
 • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

KONSULTANCI

Beata Wieliczko,

tel. +48 601 63 33 74,

mail:  bw@vn-consulting.pl

Beata Wieliczko

Przez ponad 18 lat zawodowo zajmuje się programami UE i realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE - pierwotnie ze środków przedakcesyjnych (Phare), a następnie strukturalnych. W latach 2001-2005 pracowała jako Starszy Specjalista w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, zajmując się pracą w komisjach oceniających wnioski o dofinansowanie wielkopolskich MSP, nadzorowaniem realizacji i rozliczaniem projektów, zaś od roku 2005 do 2009 pełniła funkcję Kierownika Zespołu ds. Przedsiębiorstw, kierując pracami Komisji oceniających, a także doradztwem funduszowym dla przedsiębiorstw i instytucji.

Od roku 2010 właścicielka firmy doradczej VN Consulting Beata Wieliczko.
Posiada bogate doświadczenie w realizacji usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw, a także szerokie kontakty z instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami badawczo-rozwojowymi w całej Polsce.

Jest członkiem grup roboczych ds. Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji woj. wielkopolskiego.

W latach 2007-2011 była wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (przedmiot „Fundusze UE”, „Zarządzanie projektem europejskim”).

Od roku 2010 jest wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (przedmioty: „Przedsiębiorczość”, „Fundusze UE dla samorządów”, „Zarządzanie projektami UE”).

Doświadczenie zawodowe:

Od 2010 r. – właścicielka firmy VN Consulting Beata Wieliczko:

Doradztwo dla przedsiębiorstw:

sporządzanie ponad 50 wniosków o dofinansowanie UE (w tym ocena innowacyjności pomysłu, ocena szans na dotację, pomoc w kontaktach z sektorem nauki, wsparcie przy opracowaniu opinii o innowacyjności, opracowanie wniosku i biznes planu) – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (działania1.4-4.1; 4.2; 4.3; 61.; 8.1; 8.2); Wielkopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 (działania 1.1; 1.2)); inne RPO 2007-2013 i 2014-2020; PO KL 2007-2013 (poddziałania 2.1.1; 8.1.1); Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (poddziałanie 1.1.1, poddziałanie 3.2.2); Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 (poddziałanie 1.4.1, 1.5.2); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

zarządzanie projektami UE, w tym rozliczanie projektów:

 • WRPO 2007-2013 – około 20 projektów,
 • PO IG 2007-2013 (1.4-4.1, 6.1, 8.2) – około 30 projektów,
 • PO KL 2007-2013 (6.2, 7.3., 8.1.1) – 4 projekty
 • WRPO 2014-2020 – 7 projektów
 • PO IR 2014-2020 – 5 projektów
 • inne RPO 2014-2020 – 1 projekt

c) doradztwo pro-eksportowe:

 • opracowywanie Planów Rozwoju Eksportu (20 PRE);
 • wdrażanie PRE;
 • pośrednictwo w kontaktach międzynarodowych, w tym polsko-włoskich, polsko-francuskich;
 • organizowanie zagranicznych misji gospodarczych oraz spotkań B2B (około 20 usług)
 • doradztwo w zakresie promocji przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

doradztwo proinnowacyjne:

 • przeprowadzanie audytów technologicznych;
 • usługi w zakresie transferu technologii

Szkolenia dla przedsiębiorstw:

 • pozyskiwanie dotacji UE,
 • zarządzanie projektem UE;
 • rozliczanie projektu UE
 • zarządzanie przedsiębiorstwem: innowacje organizacyjne (telepraca)
 • kurs „Mały biznes”

Doradztwo dla samorządów i instytucji:

Sporządzanie wniosków o dofinansowanie UE (priorytet VI, VII i IX PO KL 2007-2013)

Kierowanie projektami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 4 projekty:

1) „Kompetentna i zmotywowana kadra atutem Hortimex Plus sp z o.o. S.K.”(III.2012-III.2014), PO KL 8.1.1.

2) „Przygotowani do walki z powodzią – szkolenia strażaków z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach” (III-VI 2013), PO KL 9.5

3) „Integracja poprzez naukę języka angielskiego w Gminie Kawęczyn” (I-VI 2011), PO KL 7.3

4) „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego – doradztwo i szkolenia dla pracowników firmy VIN-KON SA” (IV-IX 2012), PO KL 8.1.1

Koordynator projektu dofinansowanego ze środków Funduszy Norweskich - „Sustman – zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie” (IX 2015-V 2016), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Do zadań Kierownika/Koordynatora Projektu należało uruchomienie i nadzorowanie realizacji projektu, w tym nadzór nad procesem wyboru dostawców/wykonawców, ewaluacja projektu polegająca na opracowaniu systemu ewaluacji, opracowaniu ankiet oceny szkolenia, wypełnianie ankiet i opracowywanie zestawień zbiorczych potwierdzających prawidłową realizację projektu.

Szkolenia dla samorządów i instytucji:

 • fundusze UE
 • zarządzanie projektem UE, w tym rozliczanie
 • skuteczna promocja
 • zarządzanie innowacjami

Zrealizowano 50 dni szkoleniowych i co najmniej 500 godzin doradztwa

W latach 2001-2009 – praca w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie na stanowiskach starszego specjalisty, głównego specjalisty, kierownika zespołu.

Najważniejsze zadania:

Od IX 2001r. - Starszy Specjalista (udział w projektach dla MSP; zarządzanie projektami; praca w Komisji Oceniającej wnioski o dotację Phare 2000, 2001, 2002 i 2003);

Od 2003 r .do 2005 Starszy Specjalista Zespołu RIF – Phare (ocena wniosków o dofinansowanie, sporządzanie umów, aneksów, weryfikacja umów kredytowych, rozliczanie projektów; od 2004 kierowanie projektem Phare)

IV 2005 – XII 2005 p.o. Kierownika Zespołu RIF (zarządzanie zespołem RIF w zastępstwie)

Od I 2006 – Kierownik Zespołu RIF/WKP-PHARE

Od I 2007 – Kierownik Zespołu RIF/WKP:

 • nadzorowanie procesu oceny wniosków złożonych w działań 2.1, 2.2.1 i 2.3 SPO WKP
 • nadzorowanie kontraktowania SPO WKP
 • nadzorowanie rozliczeń projektów SPO WKP

Od I 2008 - Kierownik Zespołu Projektów (zarządzanie zespołem; pozyskiwanie klientów; prowadzenie szkoleń z zakresu sporządzania wniosków; prowadzenie szkoleń z zakresu rozliczania projektów PO IG oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; sporządzanie wniosków o dofinansowanie; kierowanie projektami UE; rozliczanie projektów – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; realizacja usług proinnowacyjnych w ramach projektu EEN - audyty technologiczne, transfery technologii; udział w projektach dotyczących zagadnień klastrowych (Interreg)

W sumie przeprowadzenie ok. 150 godzin szkoleniowych i ok. 1000 godzin doradztwa

W latach 1998-2001 – praca w Konińskiej Izbie Gospodarczej (specjalista ds. marketingu, współautorka i kierownik projektu z dofinansowaniem USAID w ramach LGPP – „Jedna gmina, jeden produkt”, prowadzenie spotkań i doradztwa dla przedsiębiorstw, obsługa kontaktów polsko-włoskich; w latach 2000-2001 p.o. Dyrektora biura KIG)

Od roku 2001 trener, wykładowca na licznych seminariach i szkoleniach związanych z procesem udzielania dotacji UE, moderator warsztatów (uzyskane certyfikaty kompetencji: certyfikat ukończenia warsztatu „Trening moderacji wizualnej” wydany przez RES Consulting w Gdańsku , certyfikat Menedżera Innowacji, certyfikat ukończenia szkolenia przygotowującego do pełnienia roli coacha w firmie, wydany przez Grupę Doradczą HUMAN POWER).

Udział w licznych szkoleniach, seminariach, konferencjach, poświęconych tematyce zarządzania przedsiębiorstwem, innowacyjności i finansowania projektów ze środków UE.

Do najważniejszych można zaliczyć:

 • „Szkolenie przygotowujące do pełnienia roli coacha w firmie”, Poznań 2013
 • „Siła przywództwa” (program szkoleń menedżerskich), Poznań, luty-marzec 2013 r.
 • „Trening kreatywności”, Poznań, grudzień 2012 r.
 • „Zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2”, CRM SA, Poznań 21-24 I 2008
 • „Tworzenie i zarządzanie powiązaniami kooperacyjnymi przedsiębiorstw (w tym tworzenie klastrów innowacyjnych) (PAG Uniconsult, na zlecenie PARP), Zegrze 5-7 XII 2007 r.
 • „Wprowadzenie do tematyki innowacyjności w firmie” (PAG Uniconsult, na zlecenie PARP), Zegrze, 18-19 X 2007
 • „Transfer technologii od podstaw” (PAG Uniconsult, na zlecenie PARP), Jachranka 2-4 X 2007
 • „Profesjonalny trener”ROSzeFS Kalisz (trener Paweł Kacprzak CDP), Konin 2-3 października 2006
 • „MS Project”, Leszek Duda, OFEK (w ramach SPO RZL), Poznań-Konin (9-10.06 oraz 21-22.07.2006)
 • „Zarządzanie Projektem”, Bartosz Grucza SGH na zlecenie PARP, Warszawa (15-16 maja 2006 r.)
 • „Zarządzanie projektami”, NORD Controlling, Gdynia (2004 r.)
 • „Jak skutecznie pozyskiwać i wdrażać nowe technologie. Zarządzanie technologią i negocjacje w transferze technologii”, UNIDO, PARP Warszawa (październik 2002 r.),
 • udział w szkoleniu nt. metody KAIZEN (2002 r.),
 • „Trening moderacji wizualnej”, RES CONSULTING Gdańsk (marzec 2002),

Realizacja: Rabanet.pl